Karthik Prabhakar

Karthik Prabhakar

Managing Partner

Peer Capital